loader

Umowa dotycząca poziomu usług tłumaczenia w chmurze (SLA)

W okresie obowiązywania Umowy licencyjnej CloudAPI.STREAM (kontakt: +380632586517, Neminskaya Yulia Vladimirovna) Usługa objęta usługą zapewni Klientowi miesięczny procent czasu sprawności w następujący sposób („Docelowy poziom usług” lub „SLO”):

Usługa objęta

Miesięczny procent czasu sprawności

Tłumaczenie w chmurze >= 95,9%

Jeśli CloudAPI.STREAM nie spełnia SLO, a Klient wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy SLA, Klient będzie uprawniony do otrzymania Kredytów Finansowych opisanych poniżej. Niniejsza Umowa SLA stanowi jedyne i wyłączne rozwiązanie przysługujące Klientowi w przypadku niespełnienia przez CloudAPI.STREAM SLO. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszej umowie SLA, ale niezdefiniowane w tej umowie SLA, mają znaczenie określone w Umowie. Jeżeli Umową jest Umowa CloudAPI.STREAM, wszelkie odniesienia do Klienta w niniejszej umowie SLA oznaczają Sprzedawcę, a wszelkie Kredyty Finansowe będą miały zastosowanie wyłącznie do zamówień Sprzedawcy, których to dotyczy na mocy Umowy.

Definicje

Do umowy SLA mają zastosowanie następujące definicje:

  • „Wymagania dotyczące wycofania” oznaczają, że w przypadku wystąpienia błędu Klient jest odpowiedzialny za odczekanie pewnego czasu przed wydaniem kolejnego żądania. Oznacza to, że po pierwszym błędzie minimalny odstęp czasu wynosi 1 sekundę, a dla każdego kolejnego błędu odstęp czasu wydłuża się wykładniczo aż do 32 sekund.
  • „Usługa objęta usługą” oznacza tłumaczenie w chmurze.
  • „Przestój” oznacza poziom błędów przekraczający 5%. Przestój jest mierzony na podstawie współczynnika błędów po stronie serwera.
  • „Okres Przestoju” oznacza okres jednej lub większej liczby kolejnych minut Przestoju. Niepełne minuty lub Przerywane Przestoje trwające krócej niż jedna minuta nie będą wliczane do żadnych Okresów Przestoju.
  • „Współczynnik błędów” oznacza liczbę prawidłowych żądań, w wyniku których otrzymano odpowiedź ze statusem HTTP 500 i kodem „Błąd wewnętrzny”, podzieloną przez całkowitą liczbę prawidłowych żądań w tym okresie. Powtarzające się identyczne żądania nie wliczają się do współczynnika błędów, chyba że spełniają wymagania dotyczące wycofania.

Klient musi wystąpić o kredyt finansowy

Aby otrzymać którykolwiek z opisanych powyżej Kredytów Finansowych, Klient musi powiadomić dział pomocy technicznej CloudAPI.STREAM w ciągu 30 dni od momentu, gdy Klient nabędzie uprawnienia do otrzymania Kredytu Finansowego. Klient musi także podać CloudAPI.STREAM informacje identyfikacyjne (np. identyfikator projektu) oraz datę i godzinę wystąpienia tych błędów. Jeżeli Klient nie spełni tych wymagań, utraci prawo do otrzymania Kredytu Finansowego. Jeśli powstanie spór dotyczący niniejszej umowy SLA, CloudAPI.STREAM podejmie decyzję w dobrej wierze na podstawie dzienników systemowych, raportów z monitorowania, zapisów konfiguracji i innych dostępnych informacji.

Wyłączenia SLA

Umowa SLA nie ma zastosowania do: (a) funkcji oznaczonych jako Alpha lub Beta (o ile w powiązanej Dokumentacji nie określono inaczej), (b) funkcji wyłączonych z umowy SLA (w powiązanej Dokumentacji) lub (c) błędów: (i) spowodowane czynnikami będącymi poza rozsądną kontrolą CloudAPI.STREAM; (ii) które wynikają z oprogramowania lub sprzętu Klienta, oprogramowania lub sprzętu strony trzeciej lub obu tych czynników; (iii) które wynikają z nadużyć lub innych zachowań naruszających Umowę; (iv) wynikające z limitów zastosowanych przez system lub wymienionych w Konsoli administracyjnej; lub (v) które wynikają z korzystania przez Klienta z Usługi objętej usługą niezgodnie z Dokumentacją, w tym między innymi z powodu nieprawidłowych pól żądań, nieautoryzowanych użytkowników lub niedostępnych danych.